எப்படி ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்து செய்திகள் கூறுவது – How to say greeting messages in English

-

வணக்கம் நண்பர்களே ஆங்கிலத்தில் பேச  கற்க முதலில் சிறு சிறு  வார்த்தைகளை நாம் கற்க வேண்டும். இவை பெரும்பாலும் தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை தெரிஞ்சிக்கலாம்.

சரி  இன்று நாம் தினம் தினம் பயன்படுத்தும் சில வார்த்தைகள் மற்றும் அவற்றின் தமிழ் அர்த்தம் காண்போம்.

Greetings  –  வாழ்த்துக்கள்

Hello Hi                       –     ஹாய்!  வணக்கம்

Good morning              –     காலை வணக்கம்

Good afternoon             –     மதிய வணக்கம்

Good evening                –     மாலை வணக்கம்

Goodnight                     –     இனிய இரவு

How are you?               –      நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?

I’m fine, thanks              –      நான் நலம். நன்றி

Good                              –       நல்ல

Ok                                   –       சரி.

So so                               –        அதனால் தான்

Bad                                  –         தவறு – பேட்

Great!                               –         கிரேட்!

I’m not well, thanks         –       நான் நன்றாக இல்லை, நன்றி

What’s your name ?          –       உன் பெயர் என்ன?

My name is                       –       என் பெயர்………………….

See you later                     –       பின்னர் பார்க்கலாம்

Goodbye                            –       பிரியாவிடை

Bye                                     –       வருகிறேன்

Take care                             –     பார்த்துக்கோ , கவனி

How about you?                  –     நீ எப்படி?

Nice to meet you                  –     உன்னை  சந்தித்ததில் சந்தோஷம்

I’m pleased to meet you         –     உன்னை சந்திக்க விரும்புகிறேன்

It’s been a while                      –     இது  நேரமாகிவிட்டது

Can you speak English?          –    உன்னால் or  உங்களால்  ஆங்கிலம் பேச முடியுமா?

I can speak English a little         –    நான்  ஆங்கிலம் சிறிது பேச முடியும்

I can’t speak English                   –    என்னால்  ஆங்கிலம் பேச முடியாது

I’m from (country)…                   –     நான் (நாட்டில்) இருந்து இருக்கிறேன்

How old are you?                         –     உங்கள் வயது என்ன?

I’m (30) years old                          –     நான் (30) வயது

Spoken English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts