எப்படி ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்து செய்திகள் கூறுவது – How to say greeting messages in English

வணக்கம் நண்பர்களே ஆங்கிலத்தில் பேச  கற்க முதலில் சிறு சிறு  வார்த்தைகளை நாம் கற்க வேண்டும். இவை பெரும்பாலும் தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை தெரிஞ்சிக்கலாம். சரி  இன்று நாம் தினம் தினம் பயன்படுத்தும் சில வார்த்தைகள் மற்றும் அவற்றின் தமிழ் அர்த்தம் காண்போம். Greetings  –  வாழ்த்துக்கள் Hello Hi                       –     ஹாய்!  வணக்கம் Good morning      … Read more

Conversation in Bus stand – பேருந்து நிலையத்தில் பேசப்படும் உரையாடல்கள்

  வணக்கம்  நண்பர்களே இன்று ரொம்ப Simple -ah  பஸ்  ஸ்டாப்பில் பேசப்படும்  ( Conversation in Bus stand ) சிறு  உரையாடலை பற்றி  பார்க்கலாம்….    conversation between two friends in bus stand      Raji                                 :  Hello Sir! Time  please. ராஜி        … Read more

Conversation of Husband and Wife ( கணவன் மற்றும் மனைவிகளிடையே நடக்கும் உரையாடல் )

    The conversation of  Husband  and  Wife                    வணக்கம்   நண்பர்களே  இன்று  நாம்  அன்றாடம்  வீட்டில்  கணவன்,  மனைவிக்கிடையே  நடக்கும்   உரையாடலை  பற்றி  பார்க்கலாம்…. Conversation  of  Husband  and  Wife  ( கணவன்  மற்றும்  மனைவிகளிடையே  நடக்கும்  உரையாடல்  ) Husband         :   Kalpana !  Where  are  you? கணவன்     :   கல்பனா !  எங்கே  … Read more

Conversation between Guest and Boy – விருந்தினரும் சிறுவனும்

Conversation between Guest  and  Boy – விருந்தினரும்  சிறுவனும் வணக்கம்  நண்பர்களே  இன்று   நாம்  ஒரு  சிறுவன்,  வீட்டிற்கு  வந்த  விருந்துணரிடம்  பேசும்  அந்த  உரையாடலை  பார்க்கலாம்… Conversation between Guest  and  Boy – விருந்தினரும்  சிறுவனும் Guest                                :    What is your name? விருந்தினர்        … Read more

Punctuations – நிறுத்தற்குறிகள் என்றால் என்ன?

Punctuations – நிறுத்தற்குறிகள்  பயன்பாடுகள் எழுத்தாளர்கள் கூறப்படும் கருத்தின் பொருளை மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்த எழுதப்படும் குறியீடுகளே  நிறுத்தற்குறிகள் எனப்படுகின்றன. முற்காலத்திலேயே எழுத்தாளர்கள் நிறுத்தற்குறிகளை  மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தினர். பல காலங்களில், எழுத்தாளர்களின் சுய விருப்பத்தைப்  பொறுத்தும் , அச்சகங்களில் குறியீடு அச்சுகளின்  இருப்பை பொறுத்தும்  நிறுத்தக்குறிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.  1400,   1500 ஆண்டுகளில் ,  அச்சுகளும், குறியீடுகளின் பயன்பாடுகளும் குறிப்பாக இத்தாலியில் வளர்த்தன,  ஆல்டஸ்  மானுஷியஸ் என்ற இத்தாலிய பதிப்பாளரே பல்வேறு நிறுத்தக்குறிகளை  மிக முறையாக பயன்படுத்தத்  தொடங்கினார் .  இதுவே இன்றைய … Read more

What is Question Tags – என்பது என்ன ?

Question  Tags  – என்பது என்ன ? Question Tag என்பது பற்றி கீழ் வரும் பதிவில் தெளிவாக பார்க்கலாம்.சரி  நண்பர்களே  கீழே  கொடுக்கப்படும்  பட்டியலை  ரொம்ப  கவனமா  மனதில்  பதிய  வைத்து  படிக்க  வேண்டிய  ஒன்று…மற்றும்  அவற்றை  எப்போதும்  நினைவில்  வைத்துக்கொள்ள  வேண்டிய  ஒன்று… சரி  வாங்க பார்க்கலாம்  அந்த பட்டியலை…….. Verb  in  the  Statement                            … Read more

Question Tags – என்றால் என்ன?

Question Tags  – பற்றி  பார்க்கலாம்            நாம்  பொதுவாக  பேசும் போதோ, கருத்துக்களை  கூறும்போதோ, ஒரு Statement – ஐ  சொல்லிவிட்டு  அதைப்பற்றி  அறிய  ஒரு சிறு  வினாவினை  அத்துடன்  இணைத்துக்  கேட்பதுண்டு.          அவ்வாறு  கேட்கப்படும்  அச்சிறிய  வினா  ‘ Question  Tag ‘  எனப்படும். ( எ.கா )  இதை  தக்க  உதாரணங்களுடன்  விளக்கமாக  பார்க்கலாம். * இப்போது  தேர்வு  நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இல்லையா? … Read more

Clause – part 2 தொடர்ச்சியை காணலாம்

Clause –  part 2 தொடர்ச்சி Main Clause : இதில்  Subject,  அதற்குரிய  Finite verb  –   ஆகிய  இரண்டும்  இருக்கும்.  பொருள்  நிறைவு பெற்றிருக்கும். தனி  வாக்கியமாக  பயன்படுத்தலாம். For  Ex : At  sun  set,  the  children  returned  home. இதில்   At  Sun set  என்பது  Phrase The  children  returned  home  என்ற  சொற்சொடரை  தனி  வாக்கியமாக  பயன்படுத்த  முடியும்.  பொருள்  நிறைவு  பெற்றுள்ளது.  அதனால்  அதை  Main  … Read more

Clause – வகைகள் பற்றி பார்க்கலாம்

Clause – வகைகள்   Clause  – எனும்  துணை  வாக்கியம்  இரண்டு  வகைப்படும்.               1)  Main clause  அல்லது  Independent  clause              2)  Subordinate  clause  அல்லது  Dependent  clause Main  Clause :              இவற்றில்  இரண்டு  Main clause  இருக்கும்.  தனித்தனி  வாக்கியங்களாக  இருக்கும்.  இரண்டிலும்  எழுவாயும்  பயனிலையும்  … Read more

Conjunctions types…என்றால் என்ன

Conjunction is a word that joins words or sentences               வார்த்தைகள் அல்லது சொற்களை இணைக்கும் வார்த்தைகள் ‘Conjunctions’  எனப்படுகின்றன. உதாரணங்கள்          Black and white.          Strong and bold. There are two types of conjunctions இணைப்புச்  சொற்கள்  இரண்டு  வகைப்படும்.         1)  Co – … Read more